2017.04.02 Cali Sức mạnh tình yêu từ vô tri, vô ý, vô tưởng