2017.04.22 Cali Tạo lịch sử huyền thoại cho đứa con đượcc sinh ra. Mật mã của Một lần chấp nhận nằm xuống