2017.04.23 Cali Chạm đến con người huyền thoại là chạm tới trí tuyệt đỉnh của thấy, của tình yêu sâu thẳm, chạm tới tuyệt đỉnh của tự do và hạnh phúc